Erodes Berbetz é promovido ao novo cargo de vice-presidente de compras e logística da Tupy